2008/Donate/fy

<skin>Tomas</skin>


Oer de Wikimedia Foundation

» It jierrapport 2007-2008 besjen

» Fraach en andert

» Mear ynformaasje oer Wikimedia

Kommentaar

» Lês de opmerkings fan oare meidoggers en stipers.

Lokale organisaasjes
De Wikimedia Foundation wurdt stipe troch in netwurk fan 39 lokale ferienings mei frijwilligers fan oer de hiele wrâld. » Lez mear
Last modified on 1 October 2010, at 21:25