2008/Donate/ksh

From the Wikimedia Foundation
Revision as of 21:13, 1 October 2010 by Cbrown1023 (talk | contribs) (moved Donate/ksh to 2008/Donate/ksh: 2008/)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search


Vereine

De Wikimedia Shteftung hät e Netz us 41 Vereine en de janze Wäld henger sesch, de sinn all fun Freiwillije jemaat woode.  » Hee kannns De mieh lesse