2008/Donate/tl

From the Wikimedia Foundation
Revision as of 21:21, 1 October 2010 by Cbrown1023 (talk | contribs) (moved Donate/tl to 2008/Donate/tl: 2008/)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search


Mga sangay

Ang Pundasyong Wikimedia ay tinatangkilik ng lambat-lambat ng 41 na kusang-loob na tumatakbong mga sangay sa buong mundo. » Learn more (m)