Donate/Now/cdo

From the Wikimedia Foundation
< Donate
Revision as of 02:55, 9 November 2008 by Cbrown1023 (talk | contribs) (Thanks to translators from Meta: m:Fundraising 2008/core messages/cdo)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search


Ciĕ-tì Wikimedia!

Sāi-ê̤ṳng nṳ̄ gì séng-ê̤ṳng-kā tŭng-guó PayPal dà̤-giŏng. (Gì-tă dà̤-giŏng huŏng-sék, bău-guák ciĕ-piéu, gū-piéu, hĕ̤k-ciā hióng â-dā̤ dê-cī gié kuāng.)

Gĭng-ngiăh:
                 
Gŭng-kăi pàng-lâung
Ô mò̤ siōng-huák gâe̤ng cuòng sié-gái hŭng-hiōng? Chiāng làu giâ mò̤ chiĕu guó 200 cê gì pàng-lâung.

  

  

Nṳ̄ gì séng-ê̤ṳng-kā ciŏng tŭng-guó PayPal chṳ̄-lī. Nṳ̄ nâ nguông-é, iâ kō̤-ī dĭk-ciék kó̤ PayPal chiàng lâi dà̤-giŏng. Găk nṳ̄ séng-ê̤ṳng-kā dióng-dăng gà̤-dēng, cī bék giŏng-kuāng â̤ hiēng-sê có̤ "Wikimedia Foundation, Inc."

Buóh liēu-gāi guăng-ṳ̀ Wikimedia hĭ-ìng-lê cṳ̀-siêng tuàng-tā̤ cṳ̆-gáh, Nièng-dô Cài-ô Bó̤-gó̤, hĕ̤k-ciā gì-tă ông-dà̤, chiāng áik cŭ-uái.

Iŏk-sṳ̄ nṳ̄ buóh-ó̤i hióng Wikimedia dê-huŏng hŭng-huôi dà̤-giŏng, chiāng iù â-dā̤ dăng-dăng sōng-dĕk hŭng-huôi.