Donate/Now/lo

From the Wikimedia Foundation
< Donate
Revision as of 23:38, 20 November 2008 by Cbrown1023 (talk | contribs) (Thanks to translators from Meta: m:Fundraising 2008/core messages/lo)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search


ສະໜັບສະໜູນ ວິກິມີເດຍ!

ບໍລິຈາກ ໂດຍ ບັດເຄຣດິດ ຂອງ ທ່ານ ຜ່ານ PayPal. (ວິທີການບໍລິຈາກ ແບບອື່ນ, ລວມມີ ໃບເຊັກ, ໃບຫຸ້ນ, ຫຼື ໄປສະນີ ສາມາດເບິ່ງໄດ້ ຢູ່ນີ້.)

ຈຳນວນ:
                 
ຄຳເຫັນຕໍ່ສາທາລະນະ
ມີຄຳເຫັນຢາກໃຫ້ໂລກຮູ້ບໍ? ກະລຸນາຂຽນບໍ່ເກີນ 200 ໂຕໜັງສືຢູ່ນີ້. ເບິ່ງ ຄຳເຫັນ ຂອງ ທ່ານ ແລະ ຜູ້ອື່ນ ຢູ່ນີ້.

  

  

ການບໍລິຈາກ ໂດຍ ບັດເຄຣດິດ ຂອງ ທ່ານ ຈະຖືກຈັດການຜ່ານ PayPal. ຖ້າ ທ່ານປະສົງ,​ ທ່ານ ສາມາດໃຊ້ PayPal ເພື່ອບໍລິຈາກໄດ້. ຊື່ຄ່າການຈ່າຍ ຈະຖືກສະແງວ່າ "Wikimedia Foundation, Inc." ຢູ່ ລາຍການ ການໃຊ້ບັດເຄຣດິດ ຂອງ ທ່ານ.

ສຳຫຼັບ ຂໍ້ມູນອື່ນຕື່ມ ກ່ຽວກັບ ສະຖານະພາບ ການບໍ່ສະແຫວງຫາຜົນກຳໄລ, ບົດລາຍງານປະຈຳປີ ຂອງ ພວກເຮົາ ຫຼື ຄຳຖາມອື່ນໆ​ ກະລຸນາກົດ ຢູ່ນີ້.

ຖ້າທ່ານປະສົງຈະບໍລິຈາກໃຫ້ ສາຂາປະເທດ, ກະລຸນາ ເລືອກ ຫຼື ເບິ່ງ ລາຍການສາຂາປະເທດທັງໝົດ.