Donaasjes

From the Wikimedia Foundation
Jump to: navigation, search

<skin>Tomas</skin>


Lokale organisaasjes

De Wikimedia Foundation wurdt stipe troch in netwurk fan 39 lokale ferienings mei frijwilligers fan oer de hiele wrâld. » Lez mear