2008/Donate/lo

From the Wikimedia Foundation
(Redirected from Donate/lo)
Jump to: navigation, search

<skin>Tomas</skin>


ສາຂາປະເທດ

ມູນນິທິ ວິກິມີເດຍ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ຈາກເຄືຍຂ່າຍ ຂອງ 39 ສາຂາເຂດ ໂດຍອາສາສະໝັກ ໃນທົ່ວໂລກ. » Learn more