2008/Donate/cdo

From the Wikimedia Foundation
Jump to: navigation, search


Dê-huŏng hŭng-huôi

Wikimedia Gĭ-gĭng-huôi dáik diŏh sié-gái gáuk-dê 41 bĭk iù cé-nguông-ciā guāng-lī gì dê-huŏng hŭng-huôi gì ciĕ-tì. » Learn more
</font>