2008/Donate/yue

From the Wikimedia Foundation
Jump to: navigation, search


關於維基媒體基金會

» 睇吓 2007-08 年度報告

» 答問

» 透明度知多啲

善長有嘢講

» 睇吓班善長人翁有乜講

地方分會

世界各地,維基媒體基金會有 41 個志願營運嘅地方分會支持。 » 睇多啲