Appeal2/pam

From the Wikimedia Foundation
Jump to: navigation, search

“Isipan yung ing balang tau king yatu, makapirake king timawa ampong alang angganan a pamiyabut king sablang beluan ning tau.”
— Jimmy Wales, Talatátag ning Wikipedia

Metung a kayaduanan manibat king talatátag ning Wikipedia, i Jimmy Wales