Bisyon

From the Wikimedia Foundation
Jump to navigation Jump to search

Ang Pahayag ng Bisyon ng Pundasyong Wikimedia ay naglalarawan ng aming mga pangarap, pag-asa at hangarin; ang aming pinakaradikal na pagkakagunita ng aming organisasyon at pamayanan — 20, 50, 100 taon mula ngayon. Nakatindig ito nang salungat sa aming Pahayag ng Misyon, na nagpapakay na maging mas tunay na paglalarawan ng kasalukuyan. Ang kasalukuyang pahayag ng bisyon ay:

"Gunitain ang isang mundo kung saan ang bawat isang tao ay malayang makakabahagi sa kalahatan ng lahat ng kaalaman. Iyan ang aming tungkulin."

Maaari kang lumikha ng mungkahi upang baguhin ang pahayag sa pahina sa ibaba, na isisiyasat, sa pinakakaunti, taun-taon: m:Vision/Unstable