Donate/Chapters/dsb

From the Wikimedia Foundation
Jump to: navigation, search


{{{page-title}}}

Městne wótnožki
Projekty Wikimedije maju mjazynarodny dosěg, a gibanje Wikimedije jo južo měło wuznamny wucynk pó cełem swěśe. Aby z toś tym wuspěchom na rowninje organizacije pokšacowała, Wikimedija twóri mjazynarodnu seś asociěrowanych organizacijow. Tuchylu su wótnožki Wikimedije w 41 krajach.

Městne wótnožki su połwótwisne organizacije, kótarež źěle cele załožby Wikimedia Foundation a je pódpěraju w danem geografiskem regionje. Pódpěraju załožbu Wikimedia Foundation, zgromaźeństwo Wikimedije a projekty Wikimedije na wšake wašnje - pśez zběranje darow, organizěrowanje městnych tšojenja a projektow a pśez rozšyrjenje pósolstwa Wikimedije a Lichotneje kultury. Libruju teke zgromaźeństwo dobrowólnikow a potencielnych partnarjow a spěchowarjow z kontaktowym dypkom, kótaryž móžo dopołniś specifiske městne pótrěbnosći.

Jolic maśo pšašanja wó městnych wótnožkach abo cośo jadnu w swójom kraju napóraś, pšosym njewótlěkajśo kontaktěrowaś wótnožkowy komitej.

Pšosym glědajśo, až městne wótnožki su njewótwisne towaristwa, kótarež njamaju zakońsku kontrolu wó websedłach załožby Wikimedia Foundation a ani njejsu zagronite za nje a nawopak.

Wótnožki, kótarež wobźěluju se na Lětnej kampani 2008/2009

Slědujuce wótnožki su zwólili do wobźělenja na Lětnej kampani 2008/2009. To wóznamjenijo, až wótnožki budu inwestěrowaś 50% nabrankow zegnanych w běgu pósćiwańskeje akcije do aktiwitow, kótarež su se dogronili ze załožbu Wikimedia Foundation a 50% do městnych programowych aktiwitow. Jolic na pśikład wótnožka 50.000 USD zeženjo, by mógła wudaś 25.000 USD za serwery za naš europski datowy centrum a 25.000 USD za městne aktiwity, kaž na pśikład socialne zarědowanja, wuběźowanja, wopśimjeśowe partnarstwa atd.

Wótnožki, kótarež wobźěluju se na kampani, su zwólili teke do tyźenskego podaśa rozpšawy wó aktiwitach do załožby Wikimedia Foundation a do doźarženja powšyknych knigływjednych metodow.

Flag of Austria.svg Awstriska: Wikimedia Österreich

Wikimedia Österreich jo se we februarje 2008 załožyła. Oficielne websedło: www.wikimedia.at

Flag of France.svg Francojska: Wikimédia France

Wikimédia France, załožona 23. oktobra 2004 w Parisu, jo za wše wužytne towaristwo, kótarež źěła na zakłaźe francojskeje kazni z julija 1901. Oficielne websedło: www.wikimedia.fr

Flag of Germany.svg Nimska: Wikimedia Deutschland

Wikimedia Deutschland – Gesellschaft zur Förderung Freien Wissens e.V. (Wikimedia Nimska - zgromaźeństwo za spěchowanje licheje wědy) jo se 13. junija 2004 w Barlinje ako prědna městna wótnožka Wikimedije załožyła. Kóńc 2006 towaristwo jo měło psez 300 cłonkow. Mjazy drugimi aktiwitami jo Wikimedia Deutschland někotare wažne partnarstwa iniciěrowała, na pśikład z Directmedia Publishing, wudawarjom DVD nimskeje wikipedije a z Deutsche Bibliothek (Nimska knigłownja). Dary na Wikimedia Deutschland daje se w Nimskej wót dankow wótsajźiś. Dalšne informacije na oficielnem websedle: www.wikimedia.de

Flag of Hungary.svg Hungorska: Wikimédia Magyarország

Wikimédia Magyarország Egyesület jo se w septembrje 2008 załožyła a w nowembrje 2008 pśez Foundation zregistrěrowała a pśipóznała, z celom, misiju załožby Wikimedia Foundation ako zjadnośeństwo zjawnego wužytka wugbaś. Oficielne websedło: wiki.media.hu

Flag of Israel.svg Israel: Wikimedia Israel

Wikimedia Israel (hebrejski: ויקימדיה-ישראל, arabiski: ويكيمديا إسرائيل) jo israelska wótnožka załožby Wikimedia Foundation. Jo se 26. junija 2007 oficielnje zregistrěrowała, pó organizěrowańskem procesu, kótaryž bě se 15. decembra 2006 zachopił, gaž ideja jo se pśednjasła pśed městnym wikimediskim zgromaźeństwom w jadnej z jogo konferencow. Oficielne websedło w hebrejšćinje, arabišćinje a angelšćinje: www.wikimedia.org.il

Flag of the Netherlands.svg Nižozemska: Wikimedia Nederland

Vereniging Wikimedia Nederland jo nižozemska wótnožka załožby Wikimedia Foundation. Jo se 27. měrca 2006 w Eindhovenje załožyła. Oficielne websedło: nl.wikmedia.org

Flag of Switzerland.svg Šwicarska: Wikimedia CH

Wikimedia CH - Verein zur Förderung Freien Wissens jo šwicarska wótnožka załožby Wikimedia Foundation. Jo se 14. maja 2006 w Oltenje załožyła. Oficielne websedło: www.wikimedia.ch

Druge wótnožki

Pšosym glědajśo lisćinu wótnožkow za dopołny zapis wótnožkowych organizacijow Wikimedije. Pšosym glědajśo, až dary na toś te wótnožki směju se w někotarych padach jano za městne programowe aktiwity wužywaś.