Donate/Support/ksh

From the Wikimedia Foundation
Jump to: navigation, search


Jevv dat hee wigger, un saach de Wäld, dat De de Wikipedia ungerstöz.
Donn hee di Knöpp, Banner un Lengs för e Jaave en Ding Blog, op de Sigg för Dinge Klüngel un Ding Fründe, op Ding persönlijje odder Ferrme-Websigge, odder en Ding e-mails, domet Andere drop kumme, för de Wikipedia wat ze jeeve. Do kanns och dat Pussel-Stöck anders arrangscheere, hee es dat Ojinaal. Alle Jaave-Knöpp un -Banner schtonn unger de Creative Commons CC-BY-SA Lizenz.


Banner (Joot för Blogs)

2008 fundraiser banner button-en.png

Öm dä Knopp en Ding Websigg erin ze krijje, donn kopeere, wat hee dronger steiht.

Ene kleine Knopp

2008 fundraiser micro button-en.png

Öm dä Knopp en Ding Websigg erin ze krijje, donn kopeere, wat hee dronger steiht.

E Belldsche

2008 fundraiser square button-en.png

Öm dä Knopp en Ding Websigg erin ze krijje, donn kopeere, wat hee dronger steiht.