Donate/Support/lo

From the Wikimedia Foundation
Jump to: navigation, search


ກະລຸນາ ຊ່ອຍເຜີຍແຜ່ ແລະ ສະແດງໃຫ້ໂລກຮູ້ວ່າ ທ່ານ ສະໜັບສະໜູນ ວິກິພີເດຍ.
ວາງ ປຸ່ມບໍລິຈາກນີ້ ຢູ່ ບລອັກ, social networking sites, ໜ້າສ່ວນໂຕ ຂອງທ່ານ ຫຼື ໜ້າອົງການ, ຫຼື ໃນ ລາຍເຊັນອີເມລທ່ານ ເພື່ອ ຊຸກຍູ້ໃຫ້ ຜູ້ອື່ນ ບໍລິຈາກ ຕໍ່ ວິກິພີເດຍ. ທ່ານ ຍັງສາມາດ ປະກອບ ແຜ່ນຮູບໃໝ່; ທ່ານສາມາດເອົາຮູບເດີມໄດ້ ຢູ່ ຢູ່ນີ້. ທຸກໆ ປຸ່ມ ການບໍລິຈາກ ຖືກສະໜອງໄວ້ ພາຍໃຕ້ Creative Commons CC-BY-SA License.


ປຸ່ມ ແບບ ປ້າຍຄຳຂວັນ (ເໝາະສົມທີ່ສຸດ ສະຫຼັບ ບລັອກ)

2008 fundraiser banner button-en.png

ປຸ່ມນ້ອຍ

2008 fundraiser micro button-en.png

ປຸ່ມໃຫຍ່

2008 fundraiser square button-en.png