Donate/Support/tl

From the Wikimedia Foundation
Jump to: navigation, search


Ikalat ang balita at ipakita sa mundo na tinatangkilik mo ang Wikipedia.
Ilagay ang mga sumusunod na pindutang pang-ambagan sa iyong blog, mga websayt ng pakikipag-ugnayang panglipunan o network, pansarili o pangkumpanyang pahinang pang-web, o sa iyong lagda ng elektronikong liham upang mahikayat ang iba para magkaloob sa Wikipedia. Maaari mo ring paghaluhin ang panandang pirasong pangpalaisipan; tingnan ang orihinal mula rito. Magagamit ang lahat ng mga pindutang pang-ambagan sa ilalim ng Lisensiyang Creative Commons CC-BY-SA.


Pindutang Pang-estilo ng Kalatas (mainam para sa mga pagtatalang pam-blog)

2008 fundraiser banner button-en.png

Copy the code below to embed this button on your website.

Maliit na pindutan

2008 fundraiser micro button-en.png

Copy the code below to embed this button on your website.

Malaking pindutan

2008 fundraiser square button-en.png

Copy the code below to embed this button on your website.