Learn/cdo

From the Wikimedia Foundation
Jump to: navigation, search


US ${{#contributiontotal:start=20,080,701,000,000|fudgefactor=1,000,000}}
Mŭk-biĕu: $6,000,000

Guăng-ṳ̀ Wikimedia Gĭ-gĭng-huôi

» Tĕ̤k 2007-08 nièng gì Nièng-dô Cài-ô Bó̤-gó̤

» Ông-dà̤ gâe̤ng Huòi-dák

» Guăng-ṳ̀ táu-mìng-dô gì gáing sâ̤ séng-sék

Dà̤-giŏng-ciā Pàng-lâung

» Káng dà̤-giŏng-ciā gâe̤ng ê̤ṳng-hô gì pàng-lâung.

Dê-huŏng hŭng-huôi

Wikimedia Gĭ-gĭng-huôi dáik diŏh sié-gái gáuk-dê 41 bĭk iù cé-nguông-ciā guāng-lī gì dê-huŏng hŭng-huôi gì ciĕ-tì. » Learn more
</font>