Learn/yue

From the Wikimedia Foundation
Jump to: navigation, search


US ${{#contributiontotal:start=20,080,701,000,000|fudgefactor=1,000,000}}
目標:6百萬蚊

關於維基媒體基金會

» 睇吓 2007-08 年度報告

» 答問

» 透明度知多啲

» 維基百科創辦人占美威爾斯嘅呼籲

善長有嘢講

» 睇吓班善長人翁有乜講

地方分會

世界各地,維基媒體基金會有 41 個志願營運嘅地方分會支持。 » 睇多啲