Městne wótnožki

From the Wikimedia Foundation
Jump to navigation Jump to search
Swětowa kórrta, kótaraž pokazujo kraje, źož su městne wótnožki (módre).

Projekty Wikimedije maju mjazynarodny dosěg, a gibanje Wikimedije jo južo měło wuznamny wucynk pó cełem swěśe. Aby z toś tym wuspěchom na rowninje organizacije pokšacowała, Wikimedija twóri mjazynarodnu seś asociěrowanych organizacijow. Tuchylu su wótnožki Wikimedije w 37 krajach.

Městne wótnožki su połwótwisne organizacije, kótarež źěle cele załožby Wikimedia Foundation a je pódpěraju w danem geografiskem regionje. Pódpěraju załožbu Wikimedia Foundation, zgromaźeństwo Wikimedije a projekty Wikimedije na wšake wašnje - pśez zběranje darow, organizěrowanje městnych tšojenja a projektow a pśez rozšyrjenje pósolstwa Wikimedije a Lichotneje kultury. Libruju teke zgromaźeństwo dobrowólnikow a potencielnych partnarjow a spěchowarjow z kontaktowym dypkom, kótaryž móžo dopołniś specifiske městne pótrěbnosći.

Jolic maśo pšašanja wó městnych wótnožkach abo cośo jadnu w swójom kraju napóraś, pšosym njewótlěkajśo kontaktěrowaś wótnožkowy komitej.

Pšosym glědajśo, až městne wótnožki su njewótwisne towaristwa, kótarež njamaju zakońsku kontrolu wó websedłach załožby Wikimedia Foundation a ani njejsu zagronite za nje a nawopak.

Argentinska Argentinska: Wikimedia Argentina

Wikimedia Argentina, załožona 1. septembra 2007 w Buenos Aires, Argentinska, jo argentinska wótnožka załožby Wikimedia Foundation a za wše wužytne towaristwo, kótatrež źěła na zakłaźe knigłow ciwilnych kaznjow Argentinskeje. Oficielne websedło: www.wikimedia.org.ar

Awstralska Awstralska: Wikimedia Australia

Wikimedia Australia jo za wše wužytne zapisane towaristwo, zapisane w staśe Victoria w awgusće 2008. Jo se pśez załožbu Wikimedia Foundation 1. měrca 2008 pśipóznało. Oficielne websedło: www.wikimedia.org.au

Awstriska Awstriska: Wikimedia Österreich

Wikimedia Österreich jo se we februarje 2008 załožyła. Oficielne websedło: www.wikimedia.at

Brazilska Brazilska: Wikimedia Brasil

Instituto Wikimedia Brasil jo za wše wužytne towaristwo, pśipóznate pśez załožbu Wikimedia Foundation, aby jako brazilska wótnožka funkcioněrowało. Oficielne websedło: www.wikimedia.org.br abo bok na Meta-Wiki

ČeskaČeska republika: Wikimedia Česká republika

Wikimedia Česká republika jo se w měrcu 2008 załožyła. Oficielne websedło: www.wikimedia.cz.

Francojska Francojska: Wikimédia France

Wikimédia France, załožona 23. oktobra 2004 w Parisu, jo za wše wužytne towaristwo, kótarež źěła na zakłaźe francojskeje kazni z julija 1901. Oficielne websedło: www.wikimedia.fr

Nimska Nimska: Wikimedia Deutschland

Wikimedia Deutschland – Gesellschaft zur Förderung Freien Wissens e.V. (Wikimedia Nimska - zgromaźeństwo za spěchowanje licheje wědy) jo se 13. junija 2004 w Barlinje ako prědna městna wótnožka Wikimedije załožyła. Kóńc 2006 towaristwo jo měło psez 300 cłonkow. Mjazy drugimi aktiwitami jo Wikimedia Deutschland někotare wažne partnarstwa iniciěrowała, na pśikład z Directmedia Publishing, wudawarjom DVD nimskeje wikipedije a z Deutsche Bibliothek (Nimska knigłownja). Dary na Wikimedia Deutschland daje se w Nimskej wót dankow wótsajźiś. Dalšne informacije na oficielnem websedle: www.wikimedia.de

Hong Kong Hong Kong: 香港維基媒體協會

Wikimedia Hong Kong Limited (chinski: 香港維基媒體協會有限公司) jo městna wótnožka załožby Wikimedia Foundation we wósebnem administratiwnem regionje Hong Kong. Jo se 14. julija 2007 w Hong Kongu załožyła a 18. septembra 2007 oficielnje zregistrěrowała. Pśez Foundation jo se pśipóznała 1. měrca 2008. Dalšne informacije na oficielnem websedle w angelšćinje a tradicionelnej chinšćinje: www.wikimedia.hk.

Hungorska Hungorska: Wikimédia Magyarország

Wikimédia Magyarország Egyesület jo se w septembrje 2008 załožyła a w nowembrje 2008 pśez Foundation zregistrěrowała a pśipóznała, z celom, misiju załožby Wikimedia Foundation ako zjadnośeństwo zjawnego wužytka wugbaś. Oficielne websedło: www.wikimedia.hu

Indoneska Indoneska: Wikimedia Indonesia

Wikimedia Indonesia jo za wše wužytne towaristwo, zapisane 5. septembra 2008 w Źakarśe, Indoneskej a jo se 7. oktobra 2008 ako wótnožka Wikimedije pśipóznała. Oficielne websedło: www.wikimedia.web.id

Israel Israel: Wikimedia Israel

Wikimedia Israel (hebrejski: ויקימדיה-ישראל, arabiski: ويكيمديا إسرائيل) jo israelska wótnožka załožby Wikimedia Foundation. Jo se 26. junija 2007 oficielnje zregistrěrowała, pó organizěrowańskem procesu, kótaryž bě se 15. decembra 2006 zachopił, gaž ideja jo se pśednjasła pśed městnym wikimediskim zgromaźeństwom w jadnej z jogo konferencow. Oficielne websedło w hebrejšćinje, arabišćinje a angelšćinje: www.wikimedia.org.il

Italska Italska: Wikimedia Italia

Wikimedia Italia - Associazione per la diffusione della conoscenza libera jo italska wótnožka załožby Wikimedia Foundation, wutwórjona 17. junija 2005 w Canino. Oficielne websedło: www.wikimedia.it

Nižozemska Nižozemska: Wikimedia Nederland

Vereniging Wikimedia Nederland jo nižozemska wótnožka załožby Wikimedia Foundation. Jo se 27. měrca 2006 w Eindhovenje załožyła. Oficielne websedło: nl.wikmedia.org

Norwegska Norwegska: Wikimedia Norge/Noreg/Norga

Wikimedia Norge (Bokmål; Nynorsk Wikimedia Noreg, w pódpołnocnej samišćinje Wikimedia Norga) jo norwegska wótnožka Wikimedije. Jo se 23. junija 2007 załožyła a w septembrje 2008 zregistrěrowała. Oficielne websedło: no.wikimedia.org

Pólska Pólska: Wikimedia Polska

Stowarzyszenie Wikimedia Polska (Towaristwo Wikimedija Pólska) jo pólska wótnožka załožby Wikimedia Foundation. Jo se 14. awgusta 2005 wutwóriła a tśi mjasece pózdźej, 18. nowembra 2005, zregistrěrowała. Oficielne websedło: pl.wikimedia.org

Rusojska Rusojska: Викимедиа Россия

Викимедиа РУ (Wikimedija RU) jo se w maju 2008 pśipóznała. Oficielne websedło: ru.wikimedia.org.

Serbiska Serbiska: Wikimedia Србије

Wikimedia Србије jo serbiska wótnožka załožby Wikimedia Foundation. Jo se 3. decembra 2005 wutwóriła a na dwa mjasaca pózdźej zregistrěrowała. Oficielne websedło: rs.wikimedia.org

Šwedska Šwedska: Wikimedia Sverige

Wikimedia Sverige jo šwedska wótnožka załožby Wikimedia Foundation. Jo se 20. oktobra 2007 wutwóriła a 11. decembra 2007 pśipóznała. Oficielne websedło: se.wikimedia.org

Šwicarska Šwicarska: Wikimedia CH

Wikimedia CH - Verein zur Förderung Freien Wissens jo šwicarska wótnožka załožby Wikimedia Foundation. Jo se 14. maja 2006 w Oltenje załožyła. Oficielne websedło: www.wikimedia.ch

Republika Chinska Taiwan: 中華民國維基媒體協會

Wikimedia Taiwan (chinski: 中華民國維基媒體協會) jo taiwanska wótnožka załožby Wikimedia Foundation. Jo se 11. februara 2007 w Taipei, Taiwan, oficielnje zregistrěrowała, pó organizěrowańskem procesu, kótaryž bě se 19. februara 2006 zachopił. Jo se 4. julija 2007 pśez załožbu Wikimedia Foundation ako wótnožka Wikimedije pśipóznała. Oficielne websedło jo http://www.wikimedia.tw/wiki a buźo w chinšćinje a angelšćinje k dispoziciji staś.

Zjadnośone kralojstwo Zjadnośone kralojstwo: Wikimedia UK

Wiki Educational Resources Ltd, t/a Wikimedia UK jo wótnožka załožby Wikimedia Foundation w Zjadnosonem kralojstwje. Jo se 14. februara 2006 pó rěźe zmakanjow zapisała, kótarež su se w oktobrje 2005 zachopili. Jo se 1. maja 2007 pśez Foundation formelnje pśipóznała. Oficielne websedło: www.wikimedia.org.uk