Thông điệp nhiệm vụ

From the Wikimedia Foundation
Jump to navigation Jump to search

Nhiệm vụ của Wikimedia Foundation là thu hút và làm cho mọi người trên khắp thế giới có khả năng thu thập và phát triển nội dung mang tính giáo dục theo một giấy phép tự do hoặc thuộc về phạm vi công cộng, và để phổ biến nó một cách hiệu quả và rộng khắp.

Cùng với sự cộng tác từ một mạng lưới các chi hội, Foundation cung cấp cơ sở hạ tầng thiết yếu và một nền tảng tổ chức dùng để hỗ trợ và phát triển các dự án wiki đa ngôn ngữ cùng những nỗ lực khác nhằm phục vụ cho mục tiêu này. Foundation sẽ đưa ra và gìn giữ những thông tin hữu ích từ những dự án của nó để luôn sẵn có trên Internet một cách miễn phí, vĩnh viễn.