Thank You/vi

From the Wikimedia Foundation
Jump to: navigation, search

Xin cảm ơn vì sự đóng góp của bạn. Bạn có thể tìm hiểu vì sao các nhà hảo tâm khác trên thế giới lại hỗ trợ Wikipedia và các dự án liên quan, hoặc tìm hiểu xem công ty bạn đang làm việc có chương trình kết nối quà tặng với chúng tôi không.Template:2009/Donate-footer/vi