Appeal/vi

From the Wikimedia Foundation
Jump to: navigation, search

“Hãy mường tượng khi mọi người trên trái đất đều có thể sẻ chia mọi kiến thức của nhân loại một cách tự do.”
— Jimmy Wales, Người sáng lập Wikipedia

Lời kêu gọi từ người sáng lập Wikipedia, Jimmy Wales