Learn/th

From the Wikimedia Foundation
Jump to: navigation, search


US ${{#contributiontotal:start=20,080,701,000,000|fudgefactor=1,000,000}}
เป้าหมาย: $6,000,000

เกี่ยวกับมูลนิธิวิกิมีเดีย

» อ่านรายงานประจำปี พ.ศ. 2550-51

» คำถามและคำตอบ

» เพิ่มเติมเกี่ยวกับความโปร่งใสของเรา

ความเห็นผู้บริจาค

» ดูความเห็นออนไลน์จากผู้ใช้และผู้บริจาคเช่นคุณ

สาขา

มูลนิธิวิกิมีเดียได้รับการสนับสนุนจากสาขา 41 สาขาจากอาสาสมัครทั่วโลก » อ่านเพิ่มเติม