2008/Donate/lo

From the Wikimedia Foundation
Jump to: navigation, search


ສາຂາປະເທດ

ມູນນິທິ ວິກິມີເດຍ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ຈາກເຄືຍຂ່າຍ ຂອງ 41 ສາຂາເຂດ ໂດຍອາສາສະໝັກ ໃນທົ່ວໂລກ. » Learn more